תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "קפה חמד" ע.מ. 558224218 (להלן: "האתר" ו/או "קפה חמד").

האתר מהווה פלטפורמה , נוחה ומקוונת להזמנת משלוחי מזון/ TAKE AWAY (איסוף עצמי מהמסעדה) .

אנו בקפה חמד משתדלים להעביר לגולשים את חווית הגלישה המיטבית ואת מלוא החוויה הקולינרית ע"י צילום המנות באופן מקצועי, המידע המועבר הוא עדכני ומתעדכן בכל עת. עם זאת, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו עשויים לחול שינויים בתפריט המסעדה/ המחיר.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

1. הגדרות

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט: cafehemed.co.il ו/או האפליקציה, עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם.

1.2. "הרוכשים", "הקונים", "מזמין המשלוח" – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם ו/או המשתמש באתר.

1.3. "המוצרים", "ההזמנות", "המנות", "משלוח" – לרבות מזון ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

2. הגבלת אחריות האתר

2.1. באתר זה מפורסמות מנות מזון לצורך הזמנת משלוח/איסוף עצמי מן המסעדות.

2.2. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו. לפיכך משלוחה, איננה אחראית לנכונות מידע שנימסר במסגרת האתר ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.

2.3. האתר מספק פלטפורמה קלה נוחה ומקוונת ומאפשר הזמנת משלוחים/ TAKE AWAY של מנות ממסעדות, כאשר המסעדות אינן בהכרח מחזיקות במלאי.

2.4. המנות מוכנות ומיוצרות במסעדות ואילו האתר מהווה כמתווך בלבד בין הרוכש למסעדה ואין לו חלק בתהליך ההכנה והבישול.

2.5. הזמנת המשלוח מותנית בקיומו של מלאי פנוי.

2.6. לאחר מתן אישור להזמנת המשלוח, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "אישור הרכישה").

2.7. להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את הזמנת המשלוח על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שמזמין המשלוח אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר.

2.8. במועד הזמנת המשלוח אנו מציגים בפני המזמין פרטים כלליים אודות המנות והמשלוח ומידע אחר ככל הידוע לנו.

2.9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולסרטונים ב- youtube או viemo או בכל פלטפורמה אחרת. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

2.10. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים.

2.11. האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

2.12. יתכנו סטיות ואי דיוקים במידע המוצג באתר ביחס למסעדות הואיל והוא נמסר לנו ע"י המסעדות, איננו יכולים לערוב לדיוקו.

2.13. התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, אם כי מסיבות שאינן בשליטת החברה, יכול להיווצר פער בין התמונות למנות, עקב שדרוג/ שינוי המנה/ הבדלים בממשק הצפייה (אייפון, אייפד, וכדומה) ורזולוציית גלישה.

2.14. ההמלצות מועלות באתר כלשונן והן אותנטיות עד כמה שנוכל לשלוט בכך, לא יתאפשר שימוש בשפה פוגענית/ מעליבה.

3. רכישת מוצרים באתר ותשלום

3.1. האתר מאפשר הזמנת משלוחים למזמין, אשר מעוניין להזמין משלוחים באמצעות האתר.

3.2. הזמנת המשלוחים באתר, מותנית בקיומו של מלאי פנוי במסעדות ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.

3.3. המזמין ממלא פרטי כרטיס אשראי ומאשר את הזמנתו.

3.4. המזמין יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה על ידי המזמין בעת הזמנת המשלוח או בעת ההרשמה לאתר, המאשר את משלוח בקשת ההזמנה ואת פרטיה (להלן: "אישור ההזמנה"). אנא וודא, כי הוזנה כתובת נכונה.

3.5. יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו:

3.5.1. לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין;

3.5.2. בכל מקרה בו לא נותר מלאי פנוי להזמנה;

3.5.3. בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאיי או כלליי השימוש באתר;

3.5.4. בכל מקרה בו קיים חשש סביר, כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.

3.5.5. הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.5.6. עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי.

3.5.7. נוכח העובדה שמדובר בעסקאות לרכישת מזון/טובין פסיד כהגדרתם בסעיף 4ג. (ד) (1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תינתן אפשרות ביטול העסקה.

4. אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה

4.1. בעת ביצוע הזמנת המשלוח, יספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "פרטי התשלום").

4.2. התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

4.3. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

4.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והגולש/הרוכש/המזמין הוא אינו בעל הכרטיס, מתחייב הגולש, כי קיבל רשות והסכמה מלאים בלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיסו ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין.

4.5. "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.6. הגולש מצהיר, כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר.

4.7. הגולש מצהיר, כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תשובות חוקית אחרת.

4.8. הגולש מצהיר, כי הוא מבין שהסליקה והחיוב של עסקאות האשראי יתבצעו באופן שבו קפה חמד יסלקו את מלוא סכום החיוב/העסקה בניכוי עמלת האשראי מחברת האשראי, ומתוך סכום החיוב/העסקה תגזור משלוחה את עמלתה בהתאם למוסכם עם המסעדה ממנה בוצעה ההזמנה, ואת היתרה תעביר למסעדה במועדים שסוכמו עם המסעדה. עם זאת, למשלוחה אין אחריות על טיב העסקה, טיב ההזמנה וכל הנובע מהן. אתר משלוחה הינו מתווך בלבד בין המשתמש למסעדה.

4.9. אין באופן החיוב שלעיל כדי להעביר על משלוחה את נטל האחריות החוקית של המסעדה.

4.10. לאחר מתן אישור לרכישת ההזמנה יתבצע חיוב וישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה.

4.11. התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט לעיל).

4.12. המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום ובעליו.

4.13. המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

4.14. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

4.15. סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני, ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה, אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.

4.16. ככל והעסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, הן משלוחה והן המסעדה רשאים לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתראה להן לנכון.

4.16.1. רב מוטב:

4.16.2. השימוש בתכונת רב מוטב, בהגדרתה בחברות האשראי, נועדה לעסקים שמבצעים גביה עבור מספר עסקים שונים כדוגמת משלוחה. לצורך כך מוגדרים לעסקים במסוף אחד מספר מוטבים/חשבונות וחברות האשראי מזכות במרוכז את בית העסק.

4.16.3. בית העסק מזכה את המוטבים להם הוא מספק את שירות הגביה והסליקה.

4.16.4. לפיכך, ייתכן שבעסקאות מסוימות שתבצע באמצעות אתר משלוחה או אתר של מסעדה המנוהל ופועל על ידי משלוחה, בשורת החיוב כפי שהיא מופיעה בפירוט כרטיסי האשראי, תראה את שם בית העסק ממנו הזמנת, והוא יתחשבן עם משלוחה.

5. משלוחים ע"י המסעדות בלבד

5.1. תמחור המוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח מוצג באתר בנפרד ועשוי להשתנות מעת לעת.

5.2. שירות המשלוחים מופעל על ידי המסעדות או ספקים מטעמן ולמשלוחה אין חלק במערך המשלוחים ולפיכך לא תהא אחראית להם.

5.3. לבחירת המזמין האפשרות לאסוף את ההזמנה באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.

5.4. הכתובת לאיסוף עצמי הינה בהתאם למיקום המסעדה.

6. בעלות בקניין הרוחני

6.1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

6.2. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

6.3. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

7. רישיון שימוש מוגבל

7.1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.

7.2. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

7.3. ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.

7.4. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

7.5. האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.

7.6. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

7.7. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

8. מדיניות פרטיות

8.1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

8.2. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

8.3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה ל- cafehemed@gmail.com או ל-0587-234520 ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

8.4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

8.5. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

8.6. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

8.6.1.1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

8.6.1.2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

8.6.1.3. טיפול במחלוקות.

8.6.1.4. טיפול בבעיות טכניות.

8.6.1.5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

8.6.1.6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.

8.6.1.7. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

8.7. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

8.8. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

8.9. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

9. Cookies

9.1. אתר קפה חמד משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

9.2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9.3. קפה חמד מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של קפה חמד.10. עדכון תנאיי ההתקשרות

10.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

10.2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

11. מקום השיפוט

11.1. הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.